Dokumenty Dekret erekcyjny Kapłańskiego Bractwa Świętego Piotra z 18 października 1988

 Powrót do listy dokumentów 

 [Z oryginału łacińskiego]

COMMISSIO PONTIFICIA ECCLESIA DEI
Prot.No.234/88  

DEKRET

Komisja Papieska Ecclesia Dei na mocy specjalnych uprawnień nadanych jej przez Ojca Świętego, przyjmując petycję Wielebnego Ojca Josepha Bisiga, niniejszym Dekretem eryguje Kapłańskie Bractwo Świętego Piotra jako stowarzyszenie życia apostolskiego na prawie pontyfikalnym według norm przepisów prawa kanonicznego z wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Kapłańskie Bractwo Świętego Piotra obiera sobie za cel uświęcanie kapłanów poprzez wykonywanie obowiązków pastoralnych, w szczególności zas poprzez wzorowanie swojego życia na Przenajświętszej Ofierze Eucharystycznej oraz zachowanie tradycji liturgicznych i dyscyplinarnych, wspomnianych przez Ojca Świętego w Liscie Apostolskim motu proprio “Ecclesia Dei”, opublikowanym 2 lipca 1988 roku.

Erekcja ta pociąga za sobą prawo o którym mowa w Kanonie 611. Działalność Bractwa Kapłańskiego regulowana jest normami Prawa Kanonicznego, wytycznymi zawartymi w niniejszym dekrecie, przepisami jego Konstytucji oraz innych praw własnych.

Członkom Kapłańskiego Bractwa Świętego Piotra a takze innym kapłanom, ktorzy są gosćmi w domach Bractwa lub wykonują święte posługi w jego kościołach, przysługuje użytek ksiąg liturgicznych obowiązujących w roku 1962.

W celu lepszego utrwalania koniecznej jedności Kościola, członkowie Kapłanskiego Bratcwa Świętego Piotra zobowiązani są ze szczególną pieczołowitością do umacniania jedności z ordynariuszem miejsca i klerem diecezjalnym według norm Prawa Kanonicznego 679-683. Ponadto mają zachowane być przepisy prawa w wykonywaniu posługi pastoralnej, szczególnie zaś te, które dotyczą ważnego i godnego sprawowania sakramentu małżeństwa i spowiedzi oraz adnotacji w księgach parafialnych zgodnie z kan. 535, 1.

Konstytucje Kapłańskiego Bractwa Świętego Piotra, uznane przez niniejszą Komisję Papieską, zatwierdzone są na okres trzyletni. Moderatorem Generalnym Bratcwa zostaje tak samo na okres trzyletni Ksiądz Josef Bisig.

Poza szczegółowymi ustaleniami, w zakresie wszelkich konsekwencji prawnych Kapłańskie Bractwo Swietęgo Piotra podlega władzy Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem niniejszej Komisji, do czasu aż będzie ustalone inaczej.

Podczas audiencji, udzielonej 18 pazdziernika 1988 roku nizej podpisanemu Kardynałowi Przewodniczącemu Komisji Ecclesia Dei, Ojciec Swięty Jan Pawel II zatwierdził niniejszy dekret erekcyjny Kapłańskiego Bractwa Swiętego Piotra jako stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie pontyfikalnym oraz jego konstytucje ad experimentum zlecjąc jednocześnie jego publikację.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus

Augustinus Cardinal Mayer
praeses

Camillus Pearl
Sekretarz

(tłumaczenie z jęz. łac. Wojciech P. Grygiel, FSSP)

 Powrót do listy dokumentów